Qeveria e Kosovës realizoi vetëm 49 % të objektivave të Planit Strategjik dhe Operacional periudhën janar-dhjetor 2022

Prishtinë, 15 shkurt 2023 – Lëvizja FOL ka bërë monitorimin e Planit Strategjik dhe Operacional të Qeverisë për periudhën janar-dhjetor 2022 të 15 Ministrive dhe Zyrës së Kryeministrit. Nga 964 objektiva të parapara për këtë periudhë kohore, vetëm 471 objektiva kanë arritur të realizohen në tërësi nga ana e institucioneve të pushtetit ekzekutiv.

Totali përqindjes së realizimit të PSO nga Qeveria e Kosovës është llogaritur përmes matjes së realizimit të objektivave në masën 100 për qind.
Ndërkaq për secilën ministri përqindja tregon realizimin e aktiviteteve në total, duke sqaruar më poshtë se sa objektiva janë realizuar në tërësi, sa nuk kanë filluar të realizohen dhe sa janë në proces të realizimit.

Zyra e Kryeministrit nga 255 aktivitete të parapara në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional të Qeverisë, ka realizuar 131 aktivitete ndërkaq 94 nuk i ka realizuar.

Këto aktivitetet janë paraparë në kuadër të 78 objektivave:

• 39 objektiva janë realizuar 100 %

• 12 objektiva janë realizuar nga 50 % deri ne 99 %

• 8 objektiva janë realizuar nga 1 deri ne 50 %

• 19 objektiva të parapara për vitin 2022 nuk kanë filluar të realizohen.

Ministria për Komunitete dhe Kthim nga 18 aktivitete të parapara në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional të Qeverisë, ka realizuar 15 aktivitete dhe 3 nuk i ka realizuar.

Këto aktivitetet janë paraparë në kuadër të 6 objektivave:

· 4 objektiva janë realizuar 100 %

· 1 objektivë është realizuar nga 50 % deri ne 99 %

· 1 objektivë është realizuar nga 1 deri ne 50 %.

Ministria e Shëndetësisë nga 123 aktivitete të parapara në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional të Qeverisë, ka realizuar 76 aktivitete ndërkaq 47 nuk i ka realizuar.

Këto aktivitetet janë paraparë në kuadër të 26 objektivave:

· 8 objektiva janë realizuar 100 %

· 10 objektiva janë realizuar nga 50 % deri ne 99 %

· 8 objektiva të parapara për vitin 2022 nuk kanë filluar të realizohen.

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit nga 204 aktivitete të parapara në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional të Qeverisë, ka realizuar 108 aktivitete ndërkaq 96 nuk i ka realizuar.

Këto aktivitetet janë paraparë në kuadër të 38 objektivave:

· 15 objektiva janë realizuar 100 %

· 8 objektiva janë realizuar nga 50 % deri ne 99 %

· 7 objektiva janë realizuar nga 1 deri ne 50 %

· 8 objektiva të parapara për vitin 2022 nuk kanë filluar të realizohen.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural nga 111 aktivitete të parapara në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional të Qeverisë, ka realizuar 81 aktivitete ndërkaq 30 nuk i ka realizuar.

Këto aktivitetet janë paraparë në kuadër të 32 objektivave:

· 19 objektiva janë realizuar 100 %

· 8 objektiva janë realizuar nga 50 % deri ne 99 %

· 1 objektivë është realizuar nga 1 deri ne 50 %

· 4 objektiva të parapara për vitin 2022 nuk kanë filluar të realizohen.

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve nga 201 aktivitete të parapara në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional të Qeverisë, ka realizuar 101 aktivitete ndërkaq 100 nuk i ka realizuar.

Këto aktivitetet janë paraparë në kuadër të 66 objektivave:

· 27 objektiva janë realizuar 100 %

· 10 objektiva janë realizuar nga 50 % deri ne 99 %

· 10 objektiva janë realizuar nga 1 deri ne 50 %

· 19 objektiva të parapara për vitin 2022 nuk kanë filluar të realizohen.

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapesinor dhe Infrastruktures nga 486 aktivitete të parapara në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional të Qeverisë, ka realizuar 255 aktivitete ndërkaq 231 nuk i ka realizuar.

Këto aktivitetet janë paraparë në kuadër të 127 objektivave:

• 40 objektiva janë realizuar 100 %

• 44 objektiva janë realizuar nga 50 % deri ne 99 %

• 12 objektiva janë realizuar nga 1 deri ne 50 %

• 31 objektiva të parapara për vitin 2022 nuk kanë filluar të realizohen.

Ministria e Drejtesisë nga 147 aktivitete të parapara në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional të Qeverisë, ka realizuar 100 aktivitete ndërkaq 47 nuk i ka realizuar.

Këto aktivitetet janë paraparë në kuadër të 56 objektivave:

• 38 objektiva janë realizuar 100 %

• 5 objektiva janë realizuar nga 50 % deri ne 99 %

• 6 objektiva janë realizuar nga 1 deri ne 50 %

• 7 objektiva të parapara për vitin 2022 nuk kanë filluar të realizohen.

Ministria e Zhvillimit Rajonal nga 110 aktivitete të parapara në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional të Qeverisë, ka realizuar 105 aktivitete ndërkaq 5 nuk i ka realizuar.

Këto aktivitetet janë paraparë në kuadër të 27 objektivave:

• 25 objektiva janë realizuar 100 %

• 0 objektiva janë realizuar nga 50 % deri ne 99 %

• 1 objektiva janë realizuar nga 1 deri ne 50 %

• 1 objektiva të parapara për vitin 2022 nuk kanë filluar të realizohen

Ministria e Arsimit, Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit nga 224 aktivitete të parapara në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional të Qeverisë, ka realizuar 142 aktivitete ndërkaq 82 nuk i ka realizuar.

Këto aktivitetet janë paraparë në kuadër të 69 objektivave:

• 29 objektiva janë realizuar 100 %

• 18 objektiva janë realizuar nga 50 % deri ne 99 %

• 13 objektiva janë realizuar nga 1 deri ne 50 %

• 9 objektiva të parapara për vitin 2022 nuk kanë filluar të realizohen

Ministria e Ekonomisë nga 236 aktivitete të parapara në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional të Qeverisë, ka realizuar 170 aktivitete ndërkaq 66 nuk i ka realizuar.

Këto aktivitetet janë paraparë në kuadër të 57 objektivave:

• 29 objektiva janë realizuar 100 %

• 15 objektiva janë realizuar nga 50 % deri ne 99 %

• 6 objektiva janë realizuar nga 1 deri ne 50 %

• 7 objektiva të parapara për vitin 2022 nuk kanë filluar të realizohen

Ministria e Punëve te Brendshme nga 416 aktivitete të parapara në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional të Qeverisë, ka realizuar 264 aktivitete ndërkaq 152 nuk i ka realizuar.

Këto aktivitetet janë paraparë në kuadër të 166 objektivave:

• 95 objektiva janë realizuar 100 %

• 21 objektiva janë realizuar nga 50 % deri ne 99 %

• 19 objektiva janë realizuar nga 1 deri ne 50 %

• 31 objektiva të parapara për vitin 2022 nuk kanë filluar të realizohen.

Ministria e Mbrojtjes nga 53 aktivitete të parapara në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional të Qeverisë, ka realizuar 45 aktivitete ndërkaq 8 nuk i ka realizuar.

Këto aktivitetet janë paraparë në kuadër të 34 objektivave:

• 27 objektiva janë realizuar 100 %

• 3 objektiva janë realizuar nga 50 % deri ne 99 %

• 0 objektiva janë realizuar nga 1 deri ne 50 %

• 4 objektiva të parapara për vitin 2022 nuk kanë filluar të realizohen

Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë nga 323 aktivitete të parapara në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional të Qeverisë, ka realizuar 173 aktivitete ndërkaq 150 nuk i ka realizuar.

Këto aktivitetet janë paraparë në kuadër të 99 objektivave:

• 45 objektiva janë realizuar 100 %

• 11 objektiva janë realizuar nga 50 % deri ne 99 %

• 10 objektiva janë realizuar nga 1 deri ne 50 %

• 33 objektiva të parapara për vitin 2022 nuk kanë filluar të realizohen

Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal nga 60 aktivitete të parapara në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional të Qeverisë, ka realizuar 42 aktivitete ndërkaq 18 nuk i ka realizuar.

Këto aktivitetet janë paraparë në kuadër të 16 objektivave:

• 9 objektiva janë realizuar 100 %

• 2 objektiva janë realizuar nga 50 % deri ne 99 %

• 2 objektiva janë realizuar nga 1 deri ne 50 %

• 3 objektiva të parapara për vitin 2022 nuk kanë filluar të realizohen.

Ministra e Punëve të Jashtme dhe Diasporës 118 aktivitete të parapara në kuadër të Planit Strategjik dhe Operacional të Qeverisë, ka realizuar 76 aktivitete ndërkaq 42 nuk i ka realizuar.

Këto aktivitetet janë paraparë në kuadër të 37 objektivave:
22 objektiva janë realizuar 100 %
6 objektiva janë realizuar nga 50 % deri në 99 %
2 objektiva janë realizuar nga 1 deri në 50 %
7 objektiva të parapara për vitin 2022 nuk kanë filluar të realizohen.

Znj. Demolli- Nimani tha se ministritë si (ZKM, MASHT, MINT, MAPL, MFPT, MBPZHR, MKRS, MKK) kanë planifikuar aktivitete afatgjata, të cilat kanë filluar në vitin 2022 ndërkaq realizimi i tyre do të vazhdoj në vitet në vijim. Secila nga këto ministri ka dërguar edhe informacione shtesë sa i përket realizimit të këtyre aktiviteteve deri në periudhën raportuese janar – dhjetor 2022. FOL do të vazhdojë të bëjë monitorimin e Planit Strategjik dhe Operacional të Qeverisë edhe gjatë vitit 2023.

Ky aktivitet u mbështet nga Rockefeller Brothers Fund.