Lëvizja FOL ka mbajtur Akademin e Juristëve të Rinj, e cila u mbajt nga 11 – 15 shtator në Prizren

Prizren 11-15 shtator 2023 – Lëvizja FOL me mbështetje nga Departamenti i Shtetit Amerikan, përmes Byrosë Ndërkombëtare për Çështje të Narkotikëve dhe Sundim të Ligjit (INL), ka mbajtur Akademin e Juristëve të Rinj e cila u mbajt për pesë ditë në Prizren nga 11-15 shtator 2023.

Në fjalën hyrëse Drejtorja Ekzekutive e Lëvizjes FOL, Mexhide Demolli – Nimani, i ka uruar mirëseardhje 35 juristëve të rinj, duke i falenderuar për interesimin për tu bërë pjesë e Akademisë dhe duke potencuar rëndësinë që ky organizim ka për ngritjen e tyre profesionale.

Të ftuar në ditën e parë të Akademisë ishin: znj. Tamra Greig – Drejtoreshë e Byrosë së Narkotikëve dhe Sundimit të Ligjit (INL) për Kosovën, e cila iu drejtua pjesëmarrësve duke i inkurajuar për të marrë pjesë në organizime të tilla, dhe duke vlerësuar pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve të drejtësisë për të ndarë përvojen e tyre me profesionistët e rinj.

z.Albert Zogaj – Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Republikës së Kosovës, kishte ndarë me të pranishmit pikëpamjen e tij lidhur me vizionin, mundësitë dhe sfidat në sistemin e drejtësisë si dhe mbi etikën ligjore. Njëherazi, z. Zogaj kishte zhvilluar një diskutim me pjesëmarrësit e rinj mbi rëndësinë dhe nevojën për pavarësinë e sistemit të drejtësisë në Kosovë dhe elementet për garantimin e kësaj pavarësie.
Në pjesën e dytë të ditës, pjesëmarrësit jishin trajnuar nga Bashkim Hyseni – Gjyqtar në Gjykatën e Apelit, mbi shkrimin dhe arsyetimin ligjor sipas metodës IRAC, dhe aplikimin e kësaj metode në punën e një praktikuesi ligjor në Kosovë, për të vazhduar me punën dhe diskutimin në grupe me raste të simuluara, fasilituar nga Alban Krasniqi.

• DITA E DYTË E AKDEMISË SË DREJTËSISË

Në ditën e dytë të Akademisë për Juristët e Rinj, pjesëmarrësit së bashku me fasilituesin, Alban Krasniqin, kishin diskutuar mbi rëndësinë e të drejtave dhe garancive kushtetuese për sundimin e ligjit në kontekst të një procesi gjyqësor ⚖️.
Pjesëmarrësit kihsin zhvilluar një ushtrim grupor mbi konventat ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe aplikimin e tyre në sistemin juridik në Kosovë, ku më pas i kanë prezantuar idetë e tyre lidhur më këto çështje.
Në pjesën e dytë të ditës, Gëzim Shala – Zyrtar i Lartë Ligjor në Institutin e Kosovës për Drejtësi, kishte diskutuar me pjesëmarrësit rreth rolit të organizatave të Shoqërisë Civile në sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut në shoqëritë pas tranzicionit dhe rritjen e trasparencës dhe llogaridhënjes së sistemit të drejtësisë në Kosovë.

• DITA E TRETË E AKADEMISË

Në ditën e tretë të Akademisë për Juristët e Rinj, i ftuar ishte Rrustem Thaqi – Gjyqtar i Gjykatës Supreme, ku kishte ligjëruar mbi aspektet e përgjithshme të procedurës civile: nisjen e procedurës, kushtet proceduriale, hapat përgatitor dhe mbi përmbajtjen dhe elementet e shkresave kryesore të kësaj faze të shqyrtimit gjyqësor civil.

Njëashtu, z.Thaqi, bashkë më pjesëmarrësit kishin diskutuar mbi procesin gjyqësor civil, sipas mjeteve juridike, në Gjykatën e Apelit dhe në Gjykatën Supreme.

Në pjesën e dytë të ditës, i ftuar ishte Afrim Shala – Gjyqtar i Gjykatës Supreme, ku kishte ligjëruar mbi veprat penale, tentative, bashkëpunimin në kryerjen e veprës penale si dhe korrupsionin zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare, për të vazhduar me pyetje të hapura nga pjesëmarrësit dhe diskutime në grup.

• DITA E KATËRT E AKADEMISË

Në ditën e katërt të Akademisë për Juristët e Rinj, e ftuar ishte znj.Zylfie Dema – Nënkolonele, në Policinë e Kosovës për të diskutuar rreth rolit dhe funksionit të Policisë për parandalimin dhe luftimin e kriminalitetit.

Sebahate Hoxha – Prokurore e Shtetit, ka diskutuar mbi rolin dhe funksionin e prokurorisë në luftimin e kriminalitetit me fokus në procesin gjyqësor penal në shkallën e parë.

E pranishme në Akademi ishte Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, ku ka folur mbi Shtetin e së Drejtës dhe ka zhvilluar një diskutim të hapur me pjesëmarrësit sa i përket reformave të Ministrisë së Drejtësisë.

Në pjesën e dytë të ditës, Valon Kurtaj – Gjyqtar i Departamentit Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë, ka folur mbi shqyrtimin gjyqësor dhe vendimmarrjen në procesin penal dhe veprat penale të krimit të organizuar dhe krimet tjera në kompetencë të Departamentit Special.

Kreshnik Radoniqi, Gjyqtar në Departamentin Special të Gjykatës së Apelit, Kryetar i KQZ-së, ka diskutuar rreth karakteristikave të procedurës dhe lëndëve që trajtohen nga Departamenti Special nga Gjykata e Apelit duke vazhduar diskutimin me pjesëmarrësit rreth sistemit zgjedhor në Kosovë dhe procedurat për ndjekjen e shkeljeve dhe veprave penale kundër të drejtave të votimit.

• DITA E PESTË E AKADEMISË

Në ditën e fundit të Akademisë, Alban Krasniqi kishte diskutuar bashkë me pjesëmarrësit mbi rolin e lidershipit etik për sundimin e ligjit dhe sistemin e drejtësisë, për të vazhduar me punën e zhvilluar në grupe (raste të simuluara), ku më pas pjesëmarrësit patën rastin t’i prezantojnë ato.

Në pjesën e dytë të ditës, i ftuar ishte avokat Artan Çerkini, ku kishte diskutuar mbi rolin e aftësive litiguese për praktikuesit e rinj ligjor.

Në fund, pjesëmarrësve iu ndanë certifikata për përfundim të suksesshëm të Akademisë për Juristët e Rinj.
Lëvizja FOL, falendëron të gjithë pjesëmarrësit dhe folësit që u bënë pjesë e Akademisë, e cila ishte një përvojë e jashtëzakonshme.

Ky projekt mbështetet nga Departamenti i Shtetit Amerikan, përmes Byrosë Ndërkombëtare për Çështje të Narkotikëve dhe Sundim të Ligjit (INL).