Lëvizja FOL ka mbajtur punëtorinë dy ditore në lidhje me Analizën e Kornizës Ligjore

Durrës, 22/24 qershor 2021 – Lëvizja FOL ka mbajtur punëtorinë dy ditore në lidhje me Analizën e Kornizës Ligjore rreth Deklarimit të Pasurisë si dhe Rolin e Agjencisë kundër Korrupsion në përmbushjen e obligimeve të dala nga ky ligj.
Ndryshimet e nevojshme në Ligjin për Deklarim, një bashkëpunim më i mirë ndërinstitucional si dhe një përfshirje më e gjerë e Shoqërisë Civile në draftimin e projektligjit të ri për Deklarimin e Pasurisë janë pjesë e këtij diskutimi të organizuar nga Lëvizja FOL me përkrahjen e fondacionit Kosovo Foundation for Open Society (KFOS)