𝐓𝐞̈ 𝐠𝐣𝐢𝐭𝐡𝐞̈ 𝐚𝐧𝐞̈𝐭𝐚𝐫𝐞̈𝐭 𝐞 𝐎𝐒𝐡𝐏-𝐬𝐞̈ 𝐪𝐞̈ 𝐯𝐨𝐭𝐮𝐚𝐧 𝐩𝐫𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐢𝐧𝐬𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚𝐯𝐞 𝐩𝐚 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐢𝐦-𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐮𝐡𝐞𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐳𝐨𝐡𝐞𝐧 𝐩𝐞̈𝐫 𝐬𝐡𝐤𝐚𝐫𝐤𝐢𝐦, 𝐣𝐨 𝐯𝐞𝐭𝐞̈𝐦 𝐊𝐢𝐦𝐞𝐭𝐞 𝐆𝐚𝐬𝐡𝐢

Prishtinë, 10 maj 2023 – Organizatat e shoqërisë civile (OJQ-të) të poshtëshënuara reagojnë kundër vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës që vetëm anëtarja e bordit të Organit Shqyrtues të Prokurimit (tutje OSHP) respektivisht Kryetarja e Panelit Shqyrtues në rastin e insulinave, Kimete Gashi, të propozohet për shkarkim nga ana e Kuvendit, duke e vlerësuar si vendim selektiv, i cili aministon nga përgjegjësia anëtarët e tjerë të Bordit të OSHP-së që votuan njëjtë sikurse e propozuara për shkarkim.
OJQ-të i bëjnë me dije Qeverisë së Republikës së Kosovës se votimi në shqyrtimin e prokurimit është i ndërtuar sipas parimit “një anëtarë, një votë”, pavarësisht rolit të anëtarit në panele, siç janë kryetar, referues apo anëtar.
Në frymën e Ligjit për Prokurimin Publik në Kosovë dhe Rregullores së Punës së OShP-së, vota e anëtarëve të paneleve shqyrtuese është e barabartë dhe duhet të bëhet sipas bindjes së lirë së anëtarit në raport me provat dhe argumentet e çështjes kontestimore. Në këtë drejtim, vendimi i sotshëm i qeverisë që anëtaren e OShP-së, Kimete Gashi, t’ia propozoj Kuvendit për shkarkim, me arsyetimin se ajo e ka udhëhequr panelin shqyrtues, i cili përmes një vendimi ka mundësuar importin e insulinave pa autorizim-marketing, është diskriminues dhe selektiv, si dhe cënon parimet Kushtetuese të Republikës së Kosovës, siç është ai i barazisë para ligjit dhe mosdiskriminimit.
Roli i Kimete Gashit, sipas procedurës, si kryetare e paneleve shqyrtuese, në rastin e shqyrtimit të tenderit për insulina, është administrativ, bazuar në rregulloren e OShP-së. Respektivisht, pasojat e vendimeve të nxjerra nga panelet e kryesuara nga ajo, nuk mund t’i faturohen vetëm asaj duke pas parasysh se vendimmarja në këto shqyrtime është kolegiale. Rrjedhimisht, të gjithë anëtarët e paneleve shqyrtuese, që kanë votuar njëjtë si Kimete Gashi, duhet të propozohen për shkarkim, dhe ndaj të njëjtëve duhet të kërkohet llogaridhënie institucionale dhe jo të amnistohen.
Andaj, OJQ-të e poshtëshënuara kërkojnë nga Qeveria e Republikës së Kosovës që të mos aplikojë qasje selektive ndaj anetarëve të OShP-së, të plotësojë/ndryshojë vendimin për propozimin për shkarkim edhe me anëtarët e tjerë të OShP-së që përmes votimit të tyre kanë mundësuar që në Kosovë të importohen insulina pa autorizim – marketing.

𝐎𝐉𝐐-𝐭𝐞̈ 𝐧𝐞̈𝐧𝐬𝐡𝐤𝐫𝐮𝐞𝐬𝐞:
Levizja Fol
Democracy Plus
Group for Legal and Political Studies
Iniciativa për Progres – INPO
Kosova Democratic Institute / Transparency International Kosova
Kosovo Law Institute