U mbajt sesioni informues në Prishtinë për Portalin “Prokurimi i Hapur dhe Flamujt e Kuq”

Prishtinë, 23 shtator 2021 – Lëvizja Fol dhe Democracy Plus organizuan sesionin informues për Portalin “Prokurimi i Hapur dhe Flamujt e Kuq”. Qëllimi i këtij eventi ishte informimi dhe bashkëbisedimi me studentë në lidhje me prokurimin publik në Kosovë, të dhënat e hapura, si dhe platformat që ofrojnë këto të dhëna, siç janë Portali “Prokurimi i Hapur dhe Flamujt e Kuq” në mënyrë që të nxitet qytetaria aktive për të monitoruar dhe kërkuar llogari për shpenzimin e parasë publike nga institucionet shtetërore.

Ky aktivitet u mbështet nga USAID Kosovo-Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse.