Programi 1: Qeverisja e Mirë përmes Transparencës dhe Llogaridhënies

 • Mbështetja, promovimi dhe avokimi për politika publike cilësore dhe zbatimin e tyre (përmes

hulumtimeve dhes analizave, me fokus në politikat horizontale me prioritet, në nivel nacional,

që ndërlidhen drejtpërsëdrejti me qeverisjen e mirë, transparencën dhe llogaridhënien, si dhe

aktivizmit qytetar, rrjetëzimit dhe ndërtimit të koalicioneve);

 • Mbështetja, promovimi dhe avokimi për qeverisje të mirë, transparencë dhe llogaridhënie në

të gjitha nivelet (përmes hulumtimeve dhe analizave me qëllim të zhvillimit të mëtejshëm të

politikave ekzistuese dhe krijimit të politikave të reja që ndërlidhen drejtpërsëdrejti me

përfshirjen e shoqërisë civile e palëve të tjera të interesuara në politikë‐bërje publike dhe

avancimin e pjesëmarrjes qytetare në qeverisje);

 • Avokimi për transparencë dhe llogaridhënie të institucioneve qendrore përmes monitorimit

të punës së Qeverisë dhe institucioneve të tjera qendrore në zbatimin e politikave e

programeve me prioritet (me fokus në ato që ndërlidhen drejtpërsëdrejti me qeverisjen e mirë

dhe parandalimin e luftimin e keqpërdorimit të pushtetit, përmes hulumtimeve, analizave,

aktivizmit qytetar, rrjetëzimit dhe ndërtimit të koalicioneve);

 • Avokimi për transparencë dhe llogaridhënie të institucioneve lokale përmes monitorimit të

punës së Komunave në zbatimin e politikave dhe programeve lokale (me fokus në ato që

ndërlidhen drejtpërsëdrejti me qeverisjen e mirë dhe parandalimin e luftimin e keqpërdorimit

të pushtetit, përmes hulumtimeve, analizave, aktivizmit qytetar, rrjetëzimit dhe ndërtimit të

koalicioneve);

 • Mbështetja, promovimi dhe avokimi për funksionin e institucioneve të pavarura, me qëllim të

avancimit të qeverisjes së mirë, transparencës dhe llogaridhënies (përmes hulumtimeve,

analizave, aktivizmit qytetar, rrjetëzimit dhe ndërtimit të koalicioneve);

 • Mbështetja, promovimi dhe avokimi për funksionimin e sistemit të drejtësisë dhe

institucioneve të zbatimit të ligjit në parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar dhe

korrupsionit e formave të tjera të keqpërdorimit të pushtetit, me qëllim të avancimit të

qeverisjes së mirë, transparencës dhe llogaridhënies (përmes hulumtimeve, analizave,

aktivizmit qytetar, rrjetëzimit dhe ndërtimit të koalicioneve);

 • Mbështetja, promovimi dhe avokimi i cilësisë dhe zbatimit të politikave për parandalimin dhe

luftimin e korrupsionit dhe formave të tjera të keqpërdorimit të pushtetit (përmes

hulumtimeve, analizave, aktivizmit qytetar, rrjetëzimit dhe ndërtimit të koalicioneve);

 • Fokusi horizontal: hulumtime dhe analiza të politikave, monitorim dhe avokim, me fokus në

reformat ligjore, të politikave e ato institucionale, dhe performancën e institucioneve në

zbatimin e tyre; zgjerimin e fushëveprimit të legjislacionit dhe politikave kundër korrupsionit

në tërë sektorin publik dhe atë privat; deklarimin e pasurisë së zyrtarëve publikë; dhe

parandalimin dhe luftimin e konfliktit të interesit; dhe financimin e partive politike dhe të

fushatave parazgjedhore;

 • Fokusi sektorial: fushat me prioritet janë ato që prekin drejtpërsëdrejti interesin publik dhe

nevojat e qytetarëve në veçanti ato që shpenzojnë pjesën më të madhe të fondeve publike;

 • Promovimi i përmirësimit të cilësisë dhe zbatimit të politikave publike për reformimin e

administratës publike në të gjitha nivelet (përmes hulumtimeve dhe analizave, me fokus në

politikat me prioritet që ndërlidhen drejtpërsëdrejti me qeverisjen e mirë, transparencën dhe

llogaridhënien);

 • Promovimi i përmirësimit të cilësisë dhe zbatimit të politikave të integritetit të institucioneve

publike në të gjitha nivelet, me qëllim të përmirësimit të qeverisjes së mirë (përmes

hulumtimeve e analizave të legjislacionit e politikave ekzistuese, performancës së

institucioneve në zbatimin e tyre, dhe avokimit për reforma në trajtimin e mangësive);

 • Promovimi i përmirësimit të cilësisë dhe zbatimit të politikave publike në fushën e prokurimit

publik në të gjitha nivelet (përmes hulumtimeve, analizave, aktivizmit qytetar, rrjetëzimit dhe

ndërtimit të koalicioneve, me fokus në politikat prioritare që ndërlidhen drejtpërsëdrejti me

qeverisjen e mirë, transparencën dhe llogaridhënien, me qëllim parandalimin e keqpërdorimit

të pushtetit dhe mbrojtjen e interesit publik).