Programi për qytetari aktive dhe edukim anti-korrupsion

Qëllimi i përgjithshëm

Nxitja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në proceset vendimmarrëse dhe edukimin e tyre në fushën anti korrupsion.

Objektivat:

  • Krijimi dhe rekrutimi i grupit të aktivistëve të FOL-it, të cilët aktivistë do të organizohen dhe mobilizohen për realizimin e qëllimeve të FOL-it;
  • Rritja e kërkesave për Qasje në Dokumente Publike;
  • Bashkëpunimi me OJQ-të lokale për krijimin e mekanizmave që mundësojnë diskutim të hapur për proceset vendimmarrëse ndërmjet qytetarëve, shoqërisë civile dhe institucioneve publike;
  • Rritja e vetëdijesimit të qytetarëve për të drejtat dhe përgjegjësit e tyre;
  • Krijimi i Qendrës Burimore Anti-Korrupsion.