MONITORIMI I TAKIMEVE TË KËSHILLIT GJYQËSOR TË KOSOVËS

Prishtinë, 12 dhjetor 2019 – Lëvizja FOL me mbështetjen e Programit të USAID për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë gjatë periudhës e maj – 15 nëntor, 2019 ka monitoruar takimet dhe vendimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për të vlerësuar pajtueshmërinë dhe nivelin e transparencës me Ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës.
Procesi i monitorimit është bërë përmes metodës së monitorimit direkt – duke monitoruar takimet e KGJK-së dhe mbarëvajtjen e tyre dhe po ashtu përmes monitorimit të faqes zyrtare të internetit të KGJK-së – ku është monitoruar nëse procesverbalet, vendimet, dhe rregulloret janë publikuar pas takimeve të Këshillit. Monitoring of KJC Meetings_JSSP_FOL-BIRN_ALB