Ankesat Disiplinore ndaj Gjyqtarëve

Ky monitorim realizohet në kuadër të Projektit të BIRN dhe FOL mbështetur nga Programi i USAID për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë (JSSP). Monitorimi ka për qëllim të vlerësojë efikasitetin në trajtimin e ankesave disiplinore të iniciuara ndaj gjyqtarëve dhe kryetarëve të gjykatave në Republikën e Kosovës përgjatë periudhës 4 mujore, 1 korrik deri më 1 nëntor 2019.