Raport mbi të gjeturat faktike

Mos-implementimi i Memorandumit të Bashkëpunimit për Monitorim të Prokurimit në Ministrinë e Shëndetësisë.

 
RAPORTI MBI TË GJETURAT FAKTIKE