Praktikantet e INL – INL Interns

Lëvizja FOL në bashkëpunim me Internews Kosova dhe Debate Center, në kuadër të projektit “Sektori i drejtësisë – i përgjegjshëm, i besueshëm dhe transparent në Kosovë – ACT-JS”, në fazën e parë të projektit kanë angazhuar tre praktikantë. Elona, Dea dhe Raesa, përgjatë tre muajve ishin pjesë e organizatave tona, ku përfituan ekperiencë në monitorimin e sistemit gjyqësor në vend dhe jo vetëm. Lexoni më poshtë për përvojën e tyre gjatë punës praktike.

Elona:
“Profesionalisht kam fituar shumë nga përvoja e mbajtjes së praktikës brenda organizatës “Internews Kosova”.
Kjo përvojë ka bërë që unë të zgjeroj diapazonin tim, si juriste e re. Gjatë monitorimit të seancave gjyqësore, kam mësuar detaje nga rrjedha e procedurës penale dhe civile.
Kam arritur të zgjeroj njohuritë edhe sa i përket hulumtimit mbi qasjen dhe qëndrimet e përfaqësuesve institucionalë, gjatë trajtimit të rasteve të ndryshme në fushën e sundimit të ligjit. Kjo praktikë po ashtu ka bërë që të krijojë kontakte me persona të rëndësishëm në procesim e zhvillimit tim profesional.”
….
Elona: Professionally I have gained a lot from the experience within the organization “Internews Kosova”. This experience has made me expand my range of knowledge as a young lawyer. During the monitoring of court hearings, I learned details from the course of criminal and civil proceedings.
I have managed to expand my knowledge in terms of research on the approach and attitudes of institutional representatives, when dealing with various cases in the field of rule of law. This internship has also made me establish contacts with important people in the process of my professional development.”

 

Raesa:
“Përgjatë tre muajve në Debate Center, kam përfituar jashtëzakonisht shumë nga ana profesionale, por njëkohësisht edhe ajo personale.
Këta muaj kam ndihmuar në përgatitjen e aktiviteteve në kuadër të projektit ACT-JS, përmes së cilit kam mësuar më detajisht rreth sistemit gjyqësor në Kosovë, e poashtu edhe rreth kapaciteteve ligjore të organizatave në vendin tonë.”
…..
Raesa: “During the three months internship at the Debate Center, I have benefited extremely professionally, but also personally.
Throughout these months I have helped in the preparation of activities within the ACT-JS project, through which I have learned in more detail about the judicial system in Kosovo, as well as about the legal capacity of the organizations in our country. ”
Dea:

“Të qenurit pjesë e Lëvizjes FOL gjatë tre muajve, ka qenë një eksperiencë tejet përmbushëse. Monitorimi I sistemit gjyqësor ishte shumë e dobishme për rrugëtimin tim profesional duke qenë se jam studente e vitit parë në Fakultetin Juridik.

Përveç kësaj, pata edhe mundësinë të punoj drejtpërdrejt me hulumtues në FOL, me të cilët arrita të fitoja njohuri të reja rreth hulumtimeve në organizata jo-qeveritare. Përfitimet e kësaj praktike do të jenë tejet të nevojshme në angazhimet e mija të ardhshme në fushën ligjore.”

….
Dea: “Being part of the FOL Movement for three months has been a very fulfilling experience. Monitoring the judicial system was very useful for my professional journey as I am a first year student at the Faculty of Law.
In addition, I had the opportunity to work directly with researchers at FOL, with whom I managed to gain new knowledge about research in non-governmental organizations. The benefits of this internship will be much needed in my future legal engagements.”