Në PTK drejtorët caktohen pa konkurs”

Prishtinë, 6 Mars 2009 – Aksioni Qytetar FOL”08 ka siguruar disa dokumente të cilat prezantojnë dyshime të arsyeshme për shkelje të Politikave të Rekrutimit dhe Seleksionimit në Post Telekomunikacionin e Kosovës (PTK). Politikat e Rekrutimit të PTK-së në nenin 1.4 thekson se të gjitha vendet e lira të punës, në gradën 13-15, duhet të shpallën me konkurs të jashtëm. Nga dokumentacioni që posedon FOL “08, këtë nen e kanë shkelur të paktën dy zyrtar të lart të PTK-së.
z. Bardhyl Sejdiu dhe
z. Demir Limaj

Nga hulumtimi i bërë nga FOL “08 nuk është vërejtur se konkursi për pozitat përkatëse ka qenë i publikuar në gazetat ditore ose në ueb sajtin e PTK-së. Ndërkohë që zyrtarët e PTK-së nuk kanë qenë të gatshëm të ofrojnë përgjigje lidhur me këto dyshime. FOL “08 i ka kërkuar hetim nga institucionet përgjegjëse dhe për këtë qëllim dokumentet e ka dërguar në Agjencinë Kundër Korrupsionit.