Qeveria e Kosovës realizoj vetëm 36 % të aktiviteteve të parapara të përfundojnë gjatë vitit 2023

Prishtinë 28 shkurt 2023 – Lëvizja FOL ka mbajtur sot konferencë për medie, ku ka publikuar të dhënat nga monitorimi i Planit Vjetor të Punës së Qeverisë, tashmë i quajtur Plani Kombëtar për Zhvillim.

Burbuqe Kastrati, menaxhere e projektit në Lëvizjen FOL, tha se edhe këtë vit FOL ka bërë monitorimin e aktiviteteve të parapara në Planin Kombëtar për Zhvillim. “Qeveria e Kosovës nga 655 aktivitete të parapara të realizohen brenda periudhës janar-dhjetor 2023 ka arritur të realizoj vetëm 234 apo 36%, nuk i ka realizuar 151 apo 23 %, dhe nuk kanë kthyer përgjigje për 270 aktivitete apo 41 %”, tha Kastrati duke shtuar se numrin e madh të aktiviteteve pa përgjigje e kanë shtuar edhe tri ministritë që nuk janë përgjigjur fare e që kanë pasur një numër të madh të aktiviteteve të parapara.

Kastrati theksoi gjithashtu se Zyra e Kryeministrit, Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë nuk janë përgjigjur fare në pyetësorin e dërguar nga ne, dhe gjithashtu një numër i madh i ministrive kanë lënë pyetje pa përgjigje.

Gjitashtu, Kastrati shpjegoj se të gjitha aktivitetet e parapara të përfundojnë brenda periudhës janar-dhjetor 2023 përmes pyetësorëve i’u janë dërguar sekretarëve të përgjithshëm të ministrive. Pra, sipas saj, të dhënat e prezantuara sot, janë të dhëna të marra direkt nga personat përgjegjës për realizimin e këtyre aktiviteteve.

Ndërkaq Viona Bunjaku, monitoruese në Lëvizjen FOL, prezantoi të dhënat për secilën ministri sa i përket realizimit të aktiviteteve të parapara të përfundojnë brenda vitit 2023. Këto të dhëna ishin:

 1. Zyra e Kryeministrit

  ZKM kishte paraparë 74 aktivitete të realizohen gjatë periudhës janar – dhjetor 2023 në kuadër të Planit Kombëtar për Zhvillim, mirëpo nuk ka kthyer asnjë përgjigje për realizimin e tyre. Në lidhje me këtë, FOL ka dërguar ankesë në AIP dhe presim afatet ligjore që të kemi të dhëna për realizimin apo jo të këtyre aktiviteteve.
 2. Ministria për Komunitete dhe Kthim

  MKK për periudhën janar – dhjetor 2023 ka paraparë realizimin e 4 aktiviteteve prej të cilave ka realizuar vetëm 2, ndërkaq 1 aktivitetet nuk është përfunduar dhe për realizimin e 1 aktiviteti nuk kanë kthyer përgjigje.
 3. Ministria e Shëndetësisë
  MSH në kuadër të Planit Kombëtar për Zhvillim ka paraparë të përfundoj 32 aktivitetet brenda periudhës janar- dhjetor 2023, prej të cilave 14 i ka realizuar, 14 nuk i kanë realizuar dhe për 4 aktivitete nuk kanë kthyer përgjigje.
 4. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

  MKRS në kuadër të Planit Kombëtar për Zhvillim ka paraparë të realizoj 41 aktivitetet brenda periudhës janar – dhjetor 2023. Përgjigje kemi marrë vetëm për 1 aktivitet të realizuar, 1 të pa realizuar dhe për 39 aktivitete të tjera nuk kemi pranuar përgjigje.
 5. Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

  MBPZHR në kuadër të Planit Kombëtar për Zhvillim ka paraparë të përfundoj 22 aktivitete brenda periudhës janar – dhjetor 2023. Prej tyre kanë realizuar 10 ndërkaq 9 janë të parealizuara dhe 3 janë pa përgjigjje. Vlen të theksohet se kjo ministri ka dërguar përgjigje edhe për 24 aktivitete tjera realizimi i të cilave shtrihet përtej vitit 2023, dhe 6 aktivitete të tjera të cilat nuk ishin pjesë e PKZH-së.
 6. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

  MFPT në kuadër të Planit Kombëtar Zhvillimor ka paraparë të përfundoj 32 aktivitete brenda periudhës janar- dhjetor 2023. Vetëm 23 janë përfunduar brenda afatit të paraparë ndërkaq 8 janë të pa realizuara dhe 1 është pa përgjigje.
 7. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

  MMPHI në kuadër të Planit Kombëtar Zhvillimor ka paraparë të përfundoj 61 aktivitete brenda periudhës janar- dhjetor 2023. Vetëm 7 janë përfunduar brenda afatit të paraparë ndërkaq 6 janë të parealizuara, ndërkaq 48 janë pa përgjigje.
 8. Ministria e Drejtësisë

  MD në kuadër të Planit Kombëtar për Zhvillim ka paraparë të përfundoj 77 aktivitete brenda periudhës janar- dhjetor 2023. Vetëm 43 janë përfunduar brenda afatit të paraparë ndërkaq 31 janë të parealizuara dhe 3 janë pa përgjigjje.
 9. Ministria e Zhvillimit Rajonal
  MZHR nuk ka paraparë asnjë aktivitet, realizimi i të cilave fillon në janar dhe përfundon në dhjetor 2023.
 10. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit

  MASHTI në kuadër të Planit Kombëtar për Zhvillim ka paraparë të përfundoj 32 aktivitete brenda periudhës janar- dhjetor 2023, prej të cilave ka realizuar 16 dhe 16 të tjera janë të parealizuara.
 11. Ministria e Ekonomisë

  ME në kuadër të Planit Kombëtar për Zhvillim ka paraparë të përfundoj 25 aktivitete brenda periudhës janar- dhjetor 2023. Vetëm 14 janë përfunduar brenda afatit të paraparë ndërkaq 9 janë të parealizuara dhe 2 janë përgjigje.
 12. Ministria e Punëve të Brendshme
  MPB në kuadër të Planit Kombëtar për Zhvillim, ka paraparë të përfundoj 93 aktivitete brenda periudhës janar- dhjetor 2023. Vetëm 46 janë përfunduar brenda afatit të paraparë ndërkaq 43 janë të parealizuara dhe 4 janë pa përgjigje.
 13. Ministria e Mbrojtjes

  MM nga 9 aktivitete të parapara të realizohen gjatë periudhës janar – dhjetor 2023 në kuadër të Planit Kombëtar Zhvillimor, nuk ka kthyer përgjigje. Andaj nuk dihet se sa prej tyre janë realizuar dhe sa jo.
 14. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë

  MINT nga 80 aktivitete të parapara të realizohen gjatë periudhës janar – dhjetor 2023 në kuadër të Planit Kombëtar Zhvillimor, nuk ka kthyer përgjigje. Andaj nuk dihet se sa prej tyre janë realizuar dhe sa jo.
 15. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal

  MPJD në kuadër të Planit Kombëtar për Zhvillim ka paraparë të përfundoj 15 aktivitete brenda periudhës janar – dhjetor 2023. Prej tyre 9 prej tyre janë të realizuara, 5 të pa realizuara dhe 1 pa përgjigje.

Sipas Bunjakut, ajo çka duhet theksuar është se shumë nga ministritë kanë dërguar dhe informacione shtesë sa i përket realizimit të planit, mirëpo FOL ka bërë monitorimin e aktiviteteve të parapara të përfundojnë gjatë vitit 2023 dhe jo ato që kanë filluar në vitin 2023 dhe janë paraparë të përfundojnë përgjatë tri viteve pra deri në vitin 2025.

Të dhënat e plota mund ti gjeni këtu:


Monitorimin e zbatimit të Planit të Punës së Qeverisë, Lëvizja FOL e ka bërë edhe në vitet e kaluara. Në vitin 2022, niveli i zbatimit të Planit të Punës së Qeverisë ka rezultuar të jetë 49%, ndërsa në vitin 2021, realizimi i Planit të Punës së Qeverisë ishte 56%.

Zbatimi i PKZH-së për periudhën janar-dhjetor 2023 Download

E drejta e fshirjes së të dhënave personale(E drejta për t’u harruar)

IKD&FOL: Disa parregullsi dëmtuan integritetin e zgjedhjes së rektorit në Universitetin e Gjilanit

Ndërtimi i një ekosistemi digjital të sigurt dhe të qëndrueshëm: Adresimi i sfidave kryesore të sigurisë kibernetike në Kosovë

Reformat e administratës publike në gjendjen e stagnimit

REFORMAT E ADMINISTRATËS PUBLIKE NË GJENDJEN E STAGNIMIT

Zbatimi i Planit Vjetor të Punës së Qeverisë së Kosovës për periudhën janar-shtator 2020

Kur ligjet bëhen komplekse

Transparenca Komunale

Lëvizja FOL sot ka mbajtur diskutimin online me ç’rast ka publikuar raportin “Transparenca Komunale”.

Pagesat e vendimeve gjyqësore nga komunat

Rritet numri i publikimeve të aktgjykimeve gjatë muajit nëntor

Prishtinë, 23 dhjetor 2019 – Lëvizja FOL dhe BIRN Kosova prezantojnë sot të dhënat nga monitorimi i publikimit të aktgjykimeve në të gjitha Gjykatat e Kosovës.  Përmes infografikave në vazhdim ju mund të shihni publikimin e të gjitha aktgjykimeve nga të gjitha gjykatat e Kosovës për muajin tetor 2019.

Publikimi i aktgjykimeve nga të gjitha gjykatat e Kosovës – nëntor 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sqarim: Monitorimi i publikimit të aktgjykimeve për periudhën 1 nëntor – 30 nëntor 2019 është bërë për të gjitha gjykatat e Kosovës. Fokus kanë qenë departamentet penale, civile, ekonomike dhe administrative. Po ashtu, ky monitorim ka përcjellur publikimin e aktgjykimeve sipas gjyqtarëve të gjykatave dhe departamenteve. Kryetari i Gjykatës Supreme, Apelit, Kryetarët e Gjykatave Themelore, si dhe gjyqtarët e Divizionit për Kundërvajtje nuk janë përfshirë në këtë monitorim.

Gjatë monitorimit të aktgjykimeve të publikuara në ueb-faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për periudhën e lartpërmendur, është vërejtur se në total janë të publikuara 1835 aktgjykime, që i bie të jenë 28 aktgjykime më shumë se ato që FOL dhe BIRN kanë shënuar në bazën e të dhënave.

Ky dallim vie si rrjedhojë e publikimit të aktvendimeve në veçanti nga Dhoma e Posaçme dhe Kolegji i Apelit. Gjatë muajit nëntor, është vërejtur se gjykatat kanë publikuar aktgjykime për gjyqtarët të cilët janë avancuar në pozita më të larta, kanë kaluar në departamentin e kundërvajtjes, kanë dalë në pension apo janë suspenduar. Kjo është arsyeja pse ka dallime në numrin e gjyqtarëve në gjykata dhe numrin e gjyqtarëve që kanë publikuar aktgjykime gjatë muajit nëntor.

*Mohim i përgjegjësisë: Ky monitorim është mundësuar me mbështetjen e popullit Amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Bashkëpunim Ndërkombëtar (USAID). Përmbajta e këtij artikulli është përgjegjësi vetëm e Lëvizjes FOL dhe BIRN Kosova dhe jo domosdoshmërisht reflekton këndvështrimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Bashkëpunim Ndërkombëtar apo Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.

 

Realizimi i Planit Vjetor të Punës së Qeverisë për periudhën janar-qershor 2018

Komunat dhe Roli i tyre ne punësimin e të rinjve

Prishtinë, 18 Tetor 2017 – Lëvizja FOL ka publikuar raportin “Komunat dhe Roli i tyre ne punësimin e të rinjve”.  Ky Raport ka për qëllim t’ia përkujtojë publikut të përgjithshëm se komunat kanë një rol direkt në zhvillimin e ekonomisë dhe në krijimin e vendeve të punës përmes zgjedhjes së politikave dhe strategjive lokale që janë brenda kompetencave ligjore të komunave.

Raporti i monitorimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme qendrore

Prishtinë, 13 Tetor 2017 – Lëvizja FOL, si pjesë e koalicionit Demokracia në Veprim, ka publikuar raportin e monitorimit të mediave gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e parakohshme qendrore. Raportin e detajizuar mund të e gjeni këtu: Raporti i monitorimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet qendrore.

 

Matja e Sundimi të Ligjit në Administratë Publike në Komunat e Kosovës

Matja e Sundimi të Ligjit në Administratë Publike në Komunat e Kosovës

Prishtinë, 24 maj 2016 – Lëvizja FOL si partner implementues i pilot projektit për majten e sundimit të ligjit në Administratën publike, publikoi raportin “Matja e Sundimit të Ligjit në Administratën Publike në Komunat e Kosovës”, projekt ky i mbeshtetur nga Folke Bernadotte Academy, UNDP dhe misionin e OSBE-së në Kosovë.