Gjatë periudhës janar-korrik 2023, Komisionet Hetimore të KPK kanë shqiptuar 4 vendime për shkelje disiplinore ndaj prokurorëve

Prishtinë, 6 tetor 2023 – Lëvizja FOL ka monitoruar vendimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës në lidhje me ankesat disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, numrin e paneleve hetimore të krijuara dhe llojin e sanksioneve disiplinore të shqiptuara nga ana e këtyre institucioneve.
Gjatë periudhës janar – korrik 2023, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka shqiptuar 4 vendime për shkelje disiplinore ndaj prokurorëve. Llojet e sanksioneve kanë qenë: 1 vërejtje publike me shkrim, 1 vërejtje jopublike me shkrim, 1 ulje e pagesë 30% në vit, 1 lirim nga përgjegjësia disiplinore.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës gjatë kësaj periudhe ka shqiptuar 2 vendime për shkelje disiplinore ndaj gjyqtarëve. Llojet e sanksioneve kanë qenë: 1 lirim nga përgjegjësia disiplinore dhe 1 vërejte publike me shkrim.
Këto statistika janë bazuar në të dhënat zyrtare të pranuara nga Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës.
Ky projekt financohet nga Bashkimi Europian.

Këto statistika janë bazuar në të dhënat zyrtare të pranuara nga Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës Download

Performanca e sistemit prokurorial dhe gjyqësor në zgjidhjen e lëndëve të korrupsionit

Kapacitetet e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit në përmbushjen e obligimeve ligjore

Luftimi i korrupsionit në Administratën Publike të Kosovës – masat disiplinore kundër nëpunësve civil për korrupsion dhe shkelje etike

Shkarkimi i paligjshëm i të punësuarve në sektorin publik – pasojat në buxhetin e shtetit

Performanca E Prokurorisë Në Luftën Kundër Korrupsionit

Performanca E Prokurorisë Në Luftën Kundër Korrupsionit

Ligji për Mbrojtjen e Sinjalizuesve – Sfidat e zbatimit të praktikë

Përtej Numrave-Performanca e Prokurorive dhe Gjykatave në luftën kundërkorrupsion për vitin 2017

Përtej numrave – performanca e Gjykatave Themelore në luftën kundërkorrupsionit për periudhën Janar-Qershor 2017

Prishtinë, 3 Tetor 2017 – Lëvizja FOL ka publikuar raportin “Përtej numrave – performanca e Gjykatave Themelore në luftën kundërkorrupsionit për periudhën Janar-Qershor 2017” .  Gjykatat_Janar Mars  Gjykatat – Prill Qershor

Përtej numrave – performanca e Prokurorisë në luftën kundërkorrupsionit për periudhën Janar-Qershor 2017

Prishtinë, 15 shtator 2017 – Lëvizja FOL ka publikuar raportin “Përtej numrave – performanca e Prokurorisë në luftën kundërkorrupsionit për periudhën Janar-Qershor 2017” .  Janar – Mars             Prill – Qershor

Performanca e Prokurorisë në luftën kundërkorrupsionit

Prishtinë, 20 Prill 2017 – Lëvizja FOL ka publikuar raportin “Përtej numrave – performanca e Prokurorisë në luftën kundërkorrupsionit” për vitin 2016.

Performanca e Prokurorisë në luftën kundërkorrupsionit

 

SKENIMI I INTEGRITETIT TË INSTITUCIONEVE TË KOSOVËS

Skenimi i Integritetit

Prishtinë, 9 qershor 2016 – Integriteti është bërë një koncept kyç në ndërtimin e një administrate publike efektive dhe cilësore. Ky studim ka ardhur si pasojë e mungesës të deritanishme të vlerësimit kuantitativ të integritetit në institucionet publike.

Hulumtim – Edu Corruption Scan

Hulumtim i opinionit publik: Perceptimi, njohuritë dhe përvojat e të rinjve në fushën e korrupsionit në sistemin e edukimit 2016

Edu’ Corruption Scan – SQ

Korrupsioni në Institucionet e Kujdesit Shëndetësor Publik në Kosovë

Health Corrup Scan – SQ

Lëvizja FOL në periudhën Janar-Shkurt të këtij viti ka zhvilluar një hulumtim të opinionit publik rreth perceptimeve dhe përvojave në raport me korrupsionin në sistemin e kujdesit shëndetësor publik.

E drejta për “Gjykim të Drejtë”

Monitorimi i seancave gjyqësore të ndërlidhura me rastet e korrupsionit dhe shpërdorimit të autoritetit publik

 
E drejta për “Gjykim të Drejtë”

Monitoruesi i Korrupsionit

Shifrat e Korrupsionit në Kosovë: Platforma e Statistikave Anti-Korrupsion Janar-Qershor 2013

 
Monitoruesi i Korrupsionit