Bizneset e painformuara për ekzistimin e ligjit për mbrojtjen e sinjalizuesve

Prishtinë, 17 prill 2024

Lëvizja FOL, me mbështetjen e Aktivitetit të USAID-it për Integritet të Komunave të Kosovës, ka mbajtur tryezën e diskutimit në lidhje me sinjalizimin në sektorin privat, ku u shpalosen gjetjet e raportit të Lëvizjes FOL të titulluar: “Gjetjet e anketës mbi të kuptuarit dhe përceptimin e sinjalizimit nga punonjësit e sektorit privat”. Qëllimi i këtij raporti ishte që të vlerësohet niveli i informimit dhe perceptimi i subjekteve të sektorit privat për mekanizmin e sinjalizimit dhe se sa po zbatohet realisht ky mekanizëm në praktikë.

Pjesë e kësaj tryeze ishin: Përfaqësuesi i Aktivitetit të USAID-it për Integritet të Komunave të Kosovës, z. Stephen Carpenter, ; përfaqësuesi i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, z. Milot Shala; përfaqësuesi i Inspektoratit të Punës, z. Vesel Zhinipotokun; përfaqësues nga Aleanca Kosovare të Bizneseve, znj. Lumnije Ajdini; përfaqësuesi i subjektit privat Sh.P.K. “Liridoni”, z. Ngadhnjim Lajçi, si dhe përfaqësues të odave ekonomike në Kosovë dhe të organizatave të shoqërisë civile.

Drejtorja e Lëvizjes FOL, znj. Mexhide Demolli – Nimani, falënderoi pjesëmarrësit për prezencën dhe shpjegoj se kjo anketë vlerësoi shkallën në të cilën subjektet e sektorit privat janë të informuara për mekanizmin e sinjalizimit si dhe nivelin e zbatimit të Ligjit për Mbrojtjen e Sinjalizuesve në sektorin privat.

Përfaqësuesi i Aktivitetit të USAID-it për Integritet të Komunave të Kosovës, z. Stephen Carpenter, tha se gjetjet e Lëvizjes FOL tregojnë vlerën, dhe nevojën urgjente për përmirësimin e kësaj gjendjeje përmes trajnimeve. Sipas, z. Carpenter, përderisa sot ndajmë përvojat tona dhe strategjitë e ndryshme, të përqendrohemi më shumë për përmirësimin e kësaj fushe.

Hulumtuesja e Lartë në Lëvizjen FOL, znj. Albana Hasani, prezantoj gjetjet e këtij raporti. Përveç kësaj, znj. Hasani tha se për FOL gjetjet ishin rezultate befasuese, meqe është pritur që përqindja e bizneseve të painformuara në lidhje me sinjalizimin ka me qenë më e lartë, megjithatë, sipas saj, edhe këto shifra theksojnë domosdoshmërinë e ndërmarrjes së iniciativave për rritjen e informimit dhe ndërgjegjësimit të bizneseve lidhur me këtë ligj.
Drejtori i Departamenti për Planifikim Strategjik në Inspektoratin e Punës, z. Vesel Zhinipotoku, tha se këtë vit thuajse është filluar me një qasje më pozitive që të gjitha subjektet ekonomike të caktojnë zyrtarin përgjegjës për sinjalizim. Sipas z. Zhinipotoku, ka subjekte që paraprakisht i kanë caktuar personat përgjegjës, mirëpo sa janë efektiv lë për të dëshiruar. Gjithashtu, z. Zhinipotoku ndër të tjera tha se masa ndëshkimore nuk kanë shqiptuar për subjektet që nuk i kanë caktuar zyrtarët përgjegjës, përveç 1 rasti, në mënyrë që të punohet në preventivë dhe jo në ndëshkim.
U.D Udhëheqësi i Divizionit për Sinjalizim në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit, z. Milot Shala, tha se gjendja është më e mirë në sektorin publik se sa në atë privat. Ai tha se agjencia është shumë e gatshme për të bashkëpunuar, sidomos në vetëdijesim dhe në trajnime.

Drejtorja e Aleancës Kosovare të Bizneseve, znj. Lumnije Ajdini, tha se situata reale nga bizneset është shumë më keq se sa që po e diskutojmë këtu. Bizneset nuk kanë qenë aspak të informuara as nga ministria as nga institucionet tjera relevante. Sipas znj. Ajdini, ky mekanizëm është shumë i vlefshëm sepse ka favore që e mbrojnë imazhin e kompanive në Kosovë. Gjithashtu, znj. Ajdini tha se numri i inspektorëve nuk është i mjaftueshëm për me e mbuluar këtë fushë.

Udhëheqësi i Departamentit Ligjor në Kompaninë ”Liridoni”, z. Ngazhnjim Lajçi, tha se mbetet sfiduese zbatimi i këtij mekanizmi sidomos kur ka të bëjë me ruajtjen e konfidencialitetit. Z. Lajçi tha se po vërehet në terren rritja e numrit të inspektorëve dhe sipas tij, kompania në të cilën punon ai kanë pasur vazhdimisht inspektime nga ky institucion.

Raportin e plotë mund ta gjeni këtu:

Raport: Gjetjet e anketës mbi të kuptuarit dhe perceptimin e sinjalizimit nga punonjësit e sektorit privat Download

Gjatë periudhës janar-korrik 2023, Komisionet Hetimore të KPK kanë shqiptuar 4 vendime për shkelje disiplinore ndaj prokurorëve

Prishtinë, 6 tetor 2023 – Lëvizja FOL ka monitoruar vendimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës në lidhje me ankesat disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, numrin e paneleve hetimore të krijuara dhe llojin e sanksioneve disiplinore të shqiptuara nga ana e këtyre institucioneve.
Gjatë periudhës janar – korrik 2023, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka shqiptuar 4 vendime për shkelje disiplinore ndaj prokurorëve. Llojet e sanksioneve kanë qenë: 1 vërejtje publike me shkrim, 1 vërejtje jopublike me shkrim, 1 ulje e pagesë 30% në vit, 1 lirim nga përgjegjësia disiplinore.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës gjatë kësaj periudhe ka shqiptuar 2 vendime për shkelje disiplinore ndaj gjyqtarëve. Llojet e sanksioneve kanë qenë: 1 lirim nga përgjegjësia disiplinore dhe 1 vërejte publike me shkrim.
Këto statistika janë bazuar në të dhënat zyrtare të pranuara nga Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës.
Ky projekt financohet nga Bashkimi Europian.

Këto statistika janë bazuar në të dhënat zyrtare të pranuara nga Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës Download

Performanca e sistemit prokurorial dhe gjyqësor në zgjidhjen e lëndëve të korrupsionit

Kapacitetet e Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit në përmbushjen e obligimeve ligjore

Luftimi i korrupsionit në Administratën Publike të Kosovës – masat disiplinore kundër nëpunësve civil për korrupsion dhe shkelje etike

Shkarkimi i paligjshëm i të punësuarve në sektorin publik – pasojat në buxhetin e shtetit

Performanca E Prokurorisë Në Luftën Kundër Korrupsionit

Performanca E Prokurorisë Në Luftën Kundër Korrupsionit

Ligji për Mbrojtjen e Sinjalizuesve – Sfidat e zbatimit të praktikë

Përtej Numrave-Performanca e Prokurorive dhe Gjykatave në luftën kundërkorrupsion për vitin 2017

Përtej numrave – performanca e Gjykatave Themelore në luftën kundërkorrupsionit për periudhën Janar-Qershor 2017

Prishtinë, 3 Tetor 2017 – Lëvizja FOL ka publikuar raportin “Përtej numrave – performanca e Gjykatave Themelore në luftën kundërkorrupsionit për periudhën Janar-Qershor 2017” .  Gjykatat_Janar Mars  Gjykatat – Prill Qershor

Përtej numrave – performanca e Prokurorisë në luftën kundërkorrupsionit për periudhën Janar-Qershor 2017

Prishtinë, 15 shtator 2017 – Lëvizja FOL ka publikuar raportin “Përtej numrave – performanca e Prokurorisë në luftën kundërkorrupsionit për periudhën Janar-Qershor 2017” .  Janar – Mars             Prill – Qershor

Performanca e Prokurorisë në luftën kundërkorrupsionit

Prishtinë, 20 Prill 2017 – Lëvizja FOL ka publikuar raportin “Përtej numrave – performanca e Prokurorisë në luftën kundërkorrupsionit” për vitin 2016.

Performanca e Prokurorisë në luftën kundërkorrupsionit

 

SKENIMI I INTEGRITETIT TË INSTITUCIONEVE TË KOSOVËS

Skenimi i Integritetit

Prishtinë, 9 qershor 2016 – Integriteti është bërë një koncept kyç në ndërtimin e një administrate publike efektive dhe cilësore. Ky studim ka ardhur si pasojë e mungesës të deritanishme të vlerësimit kuantitativ të integritetit në institucionet publike.

Hulumtim – Edu Corruption Scan

Hulumtim i opinionit publik: Perceptimi, njohuritë dhe përvojat e të rinjve në fushën e korrupsionit në sistemin e edukimit 2016

Edu’ Corruption Scan – SQ

Korrupsioni në Institucionet e Kujdesit Shëndetësor Publik në Kosovë

Health Corrup Scan – SQ

Lëvizja FOL në periudhën Janar-Shkurt të këtij viti ka zhvilluar një hulumtim të opinionit publik rreth perceptimeve dhe përvojave në raport me korrupsionin në sistemin e kujdesit shëndetësor publik.

E drejta për “Gjykim të Drejtë”

Monitorimi i seancave gjyqësore të ndërlidhura me rastet e korrupsionit dhe shpërdorimit të autoritetit publik

 
E drejta për “Gjykim të Drejtë”