63 prej 338 gjyqtarëve kanë publikuara aktgjykime gjatë muajit qershor 2019

Prishtinë, 19 gusht 2019 – Lëvizja FOL dhe BIRN Kosova prezantojnë sot të dhënat nga monitorimi i publikimit të aktgjykimeve në të gjitha Gjykatat e Kosovës.  Përmes infografikave në vazhdim ju mund të shihni publikimin e të gjitha aktgjykimeve nga të gjitha gjykatat e Kosovës për muajin qershor 2019.

Publikimi i aktgjykimeve nga të gjitha gjykatat e Kosovës – qershor 2019

63 prej 338 gjyqtarëve kanë aktgjykime të publikuara gjatë muajit qershor 2019

Aktgjykimet e publikuara nga Gjykata Supreme – Qershor 2019

Aktgjykimet e publikuara nga Gjykata e Apelit me Divizionin e saj – qershor 2019

 

Aktgjykimet e publikuara nga Gjykata Themelore e Ferizajt me degët e saj – qershor 2019

Aktgjykimet e publikuara nga Gjykata Themelore e Gjakovës me degët e saj – qershor 2019

 

Aktgjykimet e publikuara nga Gjykata Themelore e Prizrenit me degët e saj- qershor 2019

 

Aktgjykimet e publikuara nga Gjykata Themelore e Prishtinës me degët e saj- qershor 2019

Aktgjykimet e publikuara nga Gjykata Themelore e Pejës me degët e saj- qershor 2019

Aktgjykimet e publikuara nga Gjykata Themelore e Mitrovicës me degët e saj- qershor 2019

Aktgjykimet e publikuara nga Gjykata Themelore e Gjilanit me degët e saj- qershor 2019

 

8 prej 25 gjyqtarëve në Gjykatën Supreme kanë publikuar aktgjykime gjatë muajit qershor 2019

 

5 prej 48 gjyqtarëve në Gjykatën e Apelit kanë publikuar aktgjykime gjatë muajit qershor 2019

 

15 prej 26 gjyqtarëve në Gjykatën Themelore të Ferizajt kanë publikuar aktgjykime gjatë muajit qershor 2019

 

13 prej 33 gjyqtarëve në Gjykatën Themelore të Prizrenit kanë publikuar aktgjykime gjatë muajit qershor 2019

 

10 prej 20 gjyqtarëve në Gjykatën Themelore të Gjakovës kanë publikuar aktgjykime gjatë muajit qershor 2019

 

7 prej 31 gjyqtarëve në Gjykatën Themelore të Pejës kanë publikuar aktgjykime gjatë muajit qershor 2019

 

 

5 prej 87 gjyqtarëve në Gjykatën Themelore të Prishtinës kanë publikuar aktgjykime gjatë muajit qershor 2019

 

 

Sqarim: Monitorimi i publikimit të aktgjykimeve për periudhën 1 qershor – 30 qershor 2019 është bërë për të gjitha Gjykatat e Kosovës. Fokus kanë qenë departamentet penale, civile, ekonomike dhe administrative. Po ashtu, ky monitorim ka përcjellë publikimin e aktgjykimeve sipas gjyqtarëve të gjykatave dhe departamenteve. Kryetari i Gjykatës Supreme, Apelit, kryetarët e gjykatave themelore si dhe gjyqtarët e Divizionit për Kundërvajtje nuk janë përfshirë në këtë monitorim.

Gjatë monitorimit të vendimeve të publikuara në ueb-faqen e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për periudhën e lartpërmendur është vërejtur se në total janë të publikuara 642 aktgjykime ose 36 më shumë se ato që FOL dhe BIRN kanë shënuar në bazën e të dhënave. Ky dallim vjen si pasojë e publikimit të dyfishtë të aktgjykimeve, publikimit të një aktvendimi, si dhe probleme të tjera në ueb portalin e Këshillit kur përkthehet faqja në gjuhën serbe. Po ashtu, gjatë qershorit është vërejtur se gjykatat kanë publikuar aktgjykime për gjyqtarët të cilët janë avancuar në pozita më të larta, kanë kaluar në Departamentin e Kundërvajtjes, ose kanë dalë në pension. Këto mangësi janë vërejtur gjatë verifikimit të detajuar nga FOL dhe BIRN.

 

*Mohim i përgjegjësisë: Ky monitorim është mundësuar me mbështetjen e popullit Amerikan përmes Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Bashkëpunim Ndërkombëtar (USAID). Përmbajta e këtij artikulli është përgjegjësi vetëm e Lëvizjes FOL dhe BIRN Kosova dhe jo domosdoshmërisht reflekton këndvështrimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Bashkëpunim Ndërkombëtar apo Qeverisë së Shteteve të Bashkuara.