Programi 2: Qytetaria Aktive përmes Edukimit

 

 • Informimi, edukimi dhe vetëdijesimi i qytetarëve mbi politikat kundër korrupsionit dhe

formave të tjera të keqpërdorimit të pushtetit publik, përmes krijimit të Qendrës për Edukim

Antikorrupsion, e cila do të merret me:

Hulumtime të opinionit publik rreth perceptimit, njohurive, përvojave të të rinjve në

fushën e korrupsionit në sistemin e edukimit;

Promovimin e standardeve ndërkombëtare kundër mitmarrjes;

 • Ofrimin e burimeve për edukim kundër korrupsionit, trajnimeve dhe formave të tjera të

ngritjes së kapaciteteve, dhe ligjëratave publike;

 • Organizimin e kampe verore për edukim të bazuara në metodologjinë e të mësuarit mes

bashkëmoshatarëve (‘peer‐to‐peer’);

 • Mbështetjen dhe promovimin e rrjetëzimit dhe aktivizmit qytetar dhe ndërtimit të

koalicioneve;

 • Organizimin e fushatave të vetëdijesimit të qytetarëve;
 • Ofrimin e platformave online për edukimin e qytetarëve;
 • Promovimit të edukimit kundër korrupsionit përmes rrjeteve sociale;
 • Promovimi i debateve publike dhe dialogut të drejtpërdrejt të hapur mes institucioneve

publike dhe të zgjedhurve politikë, në njërën anë, dhe qytetarëve në anën tjetër (përmes

forumeve e platformave si FOL Hapur e të ngjashme, me qëllim të qeverisjes së mirë);

 • Promovimi i qasjeve të politikë‐bërjes publike me pjesëmarrje qytetare dhe avancimi i

kornizës së politikave dhe asaj institucionale për këtë qëllim në të gjitha nivelet e qeverisjes

(duke i dhënë prioritet buxhetimit pjesëmarrës dhe harmonizimit gjinor të politikave dhe

proceseve të politikë‐bërjes);

 • Promovimi i kulturës demokratike pjesëmarrëse në mesin e të rinjve (përmes klubeve të

debatit që do të ofrojnë trajnime për debate mbi politikat publike dhe organizojnë gara);

 • Promovimi i personaliteteve që avancojnë kulturën demokratike pjesëmarrëse në mesin e

publikut të gjerë (përmes iniciativave si Çmimi për guxim qytetar dhe të ngjashme).