Programi për monitorim dhe hulumtim të korrupsionit

Qëllimet:

 • Përmirësimi i kornizës ligjore, institucionale dhe mekanizmave zbatues në parandalimin dhe luftimin e korrupsionit;
 • Identifikimi dhe matja e nivelit të korrupsionit, dhe hapësirës për korrupsion në institucionet publike dhe sektorin privat.

Objektivat:

 • Vlerësimi i cilësisë dhe zbatueshmërisë së kornizës ligjore anti-korrupsion dhe ligjeve të tjera relevante;
 • Vlerësimi i cilësisë dhe zbatueshmërisw së politikave për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit;
 • Vlerësimi i koordinimit dhe performancës së institucioneve përgjegjëse për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit;
 • Vlerësimi i kapaciteteve të institucioneve përgjegjëse dhe mekanizmave zbatues për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit dhe;
 • Kontributi në përmirësimin e kornizës ligjore, institucionale dhe mekanizmave zbatues për parandalimin e korrupsionit.
 • Monitorimi dhe vlerësimi i procesit të prokurimit publik vis-a-vis parimeve të transparencës, llogaridhënies dhe efektivitetit;
 • Monitorimi i punës së organizatave publike përgjegjëse për grumbullimin e parasë publike, si Doganat dhe Administrata Tatimore;
 • Hulumtimi dhe identifikimi i praktikave të korrupsionit dhe keqpërdorimit në sektorin publik dhe atë privat, që përfshijnë fondet publike;
 • Vlerësimi dhe përmirësimi I transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve publike, me qëllim të parandalimit të korrupsionit dhe keqpërdorimit të autoritetit publik;
 • Monitorimi dhe matja e punës së institucioneve publike në luftimin dhe parandalimin e korrupsionit;
 • Monitorimi i deklarimit të pasurisë së zyrtarëve të lartë publikë dhe hulumtimi i potencialeve për konflikt interesi;
 • Përmirësimi i cilësisë dhe transparencës së të dhënave statistikore për luftën kundër korrupsion;
 • Monitorimi i financave të partive politike dhe marrëdhëniet e tyre me sektorin privat;
 • Monitorimi i zbatimit të ligjit për konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme;
 • Monitorimi i doganave dhe ATK-së.